Hot VWs magazine (USA)

1965 Notchback & Trailer

Hot VWs magazine’s piece on Neil Bledsoe’s 1965 Notchback & Trailer